Slide Activity Professional M&E Contractor

Slide Activity Professional M&E Contractor
19 กุมภาพันธ์ 2021

จัดงานเกษียณให้กับพนักงาน ณ บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน, บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน, กฏหมายความปลอดภัย, อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สามารถค้าหาอันตรายจากการทำงาน เพื่อป้องกัน และควบคุมอันตรายตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของสถานประกอบกิจการ
7 กันยายน 2020

อบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดถัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน

ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน, บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน, กฏหมายความปลอดภัย, อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สามารถค้าหาอันตรายจากการทำงาน เพื่อป้องกัน และควบคุมอันตรายตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของสถานประกอบกิจการ
19 กุมภาพันธ์ 2021

จัดงานเกษียณให้กับพนักงาน ณ บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน, บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน, กฏหมายความปลอดภัย, อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สามารถค้าหาอันตรายจากการทำงาน เพื่อป้องกัน และควบคุมอันตรายตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของสถานประกอบกิจการ
7 กันยายน 2020

อบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดถัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน

ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน, บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน, กฏหมายความปลอดภัย, อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สามารถค้าหาอันตรายจากการทำงาน เพื่อป้องกัน และควบคุมอันตรายตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของสถานประกอบกิจการ

Group of Company

Group of Company

29 ธันวาคม 2020

Cookie Policy

11 มกราคม 2021

V-53 Gallery

12 มกราคม 2021

V-58 Gallery

error: Content is protected !!