จัดงานเกษียณให้กับพนักงาน ณ บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้เป็นตัวแทนผู้บริหาร บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ จัดงานเกษียณให้กับพนักงาน โดยการมอบของที่ระลึกให้กับพนักงานที่เกษียณอายุ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยความวิริยะ อุตสาหะจนครบวาระการปฏิบัติงาน ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกคน

จัดงานเกษียณให้กับพนักงาน ณ บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้เป็นตัวแทนผู้บริหาร บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ จัดงานเกษียณให้กับพนักงาน โดยการมอบของที่ระลึกให้กับพนักงานที่เกษียณอายุ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยความวิริยะ อุตสาหะจนครบวาระการปฏิบัติงาน ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกคน

Next News

19 กุมภาพันธ์ 2021

จัดงานเกษียณให้กับพนักงาน ณ บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน, บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน, กฏหมายความปลอดภัย, อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สามารถค้าหาอันตรายจากการทำงาน เพื่อป้องกัน และควบคุมอันตรายตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของสถานประกอบกิจการ
7 กันยายน 2020

อบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดถัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน

ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน, บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน, กฏหมายความปลอดภัย, อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สามารถค้าหาอันตรายจากการทำงาน เพื่อป้องกัน และควบคุมอันตรายตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของสถานประกอบกิจการ

Next News

19 กุมภาพันธ์ 2021

จัดงานเกษียณให้กับพนักงาน ณ บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน, บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน, กฏหมายความปลอดภัย, อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สามารถค้าหาอันตรายจากการทำงาน เพื่อป้องกัน และควบคุมอันตรายตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของสถานประกอบกิจการ
7 กันยายน 2020

อบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดถัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน

ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน, บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน, กฏหมายความปลอดภัย, อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สามารถค้าหาอันตรายจากการทำงาน เพื่อป้องกัน และควบคุมอันตรายตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของสถานประกอบกิจการ

Group of Company

Group of Company

error: Content is protected !!